Vedtægter

Vedtægter for andelsselskabet Søby Vandværk
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29/5 1980, og træder i kraft fra den 1/1 1980.
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15/2 1993.
Disse ændringer træder i kraft fra den 1/1 1993.


§ 1
Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Søby Vandværk. Selskabets formål er at forsyne ejendomme i Søby på Ærø med godt vand til billigst mulig pris. Kun ejendomme, hvis ejere er indtegnet som andelshavere, kan modtage vand fra værket. Dog skal det - efter bestyrelsens skøn - kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der iflg. deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere.


§ 2
Selskabet anlægger boringer, pumpestationer, hovedledninger, samt stophaner med tilbehør. Stikledninger og installationer betales af ejendommens ejer. Forandringer og vedligeholdelse af stikledning og de indvendige ledninger, haner og målere påhviler ejeren. Måleren leveres og opsættes af vandværket.


§ 3
Penge til nye boringer og nødvendige forbedringer kan tilvejebringes ved lån, og bestyrelsen bemyndiges til efter bedste skøn at træffe afgørelse i så henseende. For det eller de lån, for disses rettidige afdrag og forøvrigt for al gæld, som andelsselskabet måtte stifte, hæfter andelshaverne en for alle og alle for en.


§ 4
Bestyrelsen beslutter, hvad der skal betales i vandafgift. Den bestemmer også, hvad der skal betales i tilslutningsafgift, samt hvad der skal betales pr, ton og i målerleje o.l. I tilfælde af underskud fordeles det på de enkelte andelshavere i forhold til hver enkelt andelshavers vandafgift.
Vandafgiften opkræves kvartalsvis hos andelshaverne. Er vandafgiften ikke betalt 14 dage efter fristens udløb, er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen til vedkommende andelshavers ejendom eller ejendomme, men andelshaveren hæfter alligevel solidarisk for al gæld, som selskabet måtte have stiftet. De med en eventuel genåbning forbundne udgifter erlægges af andelshaveren.
I retssager, som anlægges af selskabet mod medlemmer til betaling af vandafgift eller anden erstatning af nogen art, eller anlægges af et medlem til regnskab for et andet medlem for sket indfrielse af gæld til selskabet, følges rettergangen efter reglerne i retsplejeloven, og den tabende part er pligtig til at betale omkostningerne i sagen.


§ 5
Vandafgiften betales af andelshaveren, også i udlejningsejendomme. Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtigelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men han hæfter fremdeles personligt for selskabets forpligtigelser.


§ 6
Hvis en andelshaver forsætligt forårsager vandspildeller forsyner en ikkeandelshaver med vand fra vandværkets ledninger, er bestyrelsen bemyndiget til at lukke for vandet til vedkommende andelshaver.


§ 7
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året. Der indvarsles 14 dage før dens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges 14 dage før dens afholdelse. Intet forslag, som ikke er opført på dagsordenen, kan komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne skal afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede regnskab og aflægger beretning.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, og der afgår skiftevis to og tre medlemmer. Ingen andelshaver kan undslå sig for for at komme i bestyrelsen, dog kan et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige så lang tid han eller hun har fungeret.
Generalforsamlingen vælger to revisorer eller et revisorfirma. Af de personvalgte afgår en af gangen efter tur. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og næstformand.
I bestyrelsen træffes alle afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.


§ 8
Bestemmelserne i denne lov vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling.
Medens alle andre afgørelser på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal, kan lovændringer ikke vedtages, undtagen mindst halvdelen af andelshaverne er til stede, og at mindst 3/4 af de mødte stemmer derfor.
Er dette ikke tilfældet, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig frist i løbet af 14 dage, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/4 af andelshaverne skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring derom, indeholdende forslag, der ønskes behandlet.


§ 9
Denne paragraf træder kun i kraft, såfremt Søby Vandværk har opnået kommunegaranti hos Ærø Kommune.
Så længe Søby Vandværk har kommunegaranti hos Ærø Kommune, kan kommunalbestyrelsen kræve, at vandværkets budgetter og regnskaber godkendes af Kommunalbestyrelsen. Yderligere kan Kommunalbestyrelsen kræve at få en eller to kommunalbestyrelsesmedlemmer i vandværkets bestyrelse, så længe garantien løber. Endvidere gælder, at vandværkets vedtægter ikke kan ændres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse, så længe kommunegarantien løber.


Andelsselskabet Søby Vandværk | Langebro 16, 5985 Søby
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net