Persondataforordning

Håndtering af persondata i Søby Vandværk


Den 25. maj trådte EU's persondatalov i kraft og i Søby Vandværk håndterer vi andelshavernes data som beskrevet herunder.

FortrolighedserklæringNærværende fortrolighedserklæring er gældende for persondata i Søby Vandværk , i forbindelse med udveksling af måler- og stamdata med vores andelshavere, samarbejdspartner, her Ærø Vand A/S og databehandler, her Microwa abc.
Baggrunden for udveksling af oplysninger er betalingsloven for spildevandsanlæg §7b. Her fremgår det, at grundejeren skal medvirke til aflæsning af vandmåleren og videregive oplysningerne til spildevands-selskabet. Søby Vandværk er således forpligtiget til at videregive data til Ærø Vand.
Denne overførsel af data, sker direkte mellem vandværket/Microwa og spildevandsselskab, således at grundejeren kun skal aflevere data ét sted.
Fortrolighedserklæringen gælder for de data der modtages fra andelshaverne, til brug for afregning af vandafgift og spildevandsafgift.
Følgende data udveksles:
1. Navn
2. Ejendommens adresse/opkrævningsadresse
3. Målernummer
4. Måleraflæsninger
5. Dato for evt. målerudskiftning
Da Søby Vandværk betragtes som dataansvarlige for behandling af målerdata i forbindelse med afregning af vand, vedkender Søby Vandværk sig denne fortrolighedserklæring.
Søby Vandværk forpligtiger sig til at overholde gældende lovgivning, herunder EU Persondataforordningen, specielt artikel 5, 28 og 32.
Adgang og tilgang til data, kan relateres til den konkrete opgave med afregning af vand. Alt information og materiale behandles fortroligt af Søby Vandværk og deres data behandlere.
Vandværket er forpligtiget til at oplyse deres kunder om, at data til afregning af vand og spildevand videregives til Microwa abc og Ærø Vand A/S.
Videregivelse af data til andre f.eks. ejendomsmæglere (typisk årsopgørelser) sker kun med andelshaverens samtykke.
Andelsselskabet Søby Vandværk | Langebro 16, 5985 Søby
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net